ข่าวประชาสัมพันธ์ :1.กรมการจัดหางานประกาศ "การขึ้นทะเบียนหางานสำหรับคนพิการ" โทร. 0-2245-2260 , 0-2245-2287............2. เตือนแรงงานไทยอย่าเสียนงเปลี่ยนชื่อหรือสวมบัตรประชาชนคนอื่นเพื่อหวังเข้าทำงานในใต้หวันอีกครั้ง หลังอยู่ครบ 9 ปี สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกกฏหมายได้ที่หมายเลข โทรสายด่วน 1694
 
 
 
 
  หน้าหลัก
  แนะนำกองวิจัยตลาดแรงงาน
   ข่าวสารตลาดแรงงาน
   ทั่วประเทศ  
   ภาคกลาง  
   ภาคเหนือ  
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
   ภาคตะวันตก  
   ภาคตะวันออก  
   ภาคใต้  
  ข้อมูลพื้นฐานรายจังหวัด
  งานวิจัยและอื่นๆ
  การเซ็ต Internet Proxy
 
 

 
 
     หน่วยงานภายใน
    ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงาน
    กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
    กองส่งเสริมการมีงานทำ
    กองแผนงานและสารสนเทศ
    สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
    สำนักบริหารแรงงานไทยไป
       ต่างประเทศ
    กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน
    ศูนย์ข้อมูลข่าวสารห้องสมุด
    หน่วยงานภายในกระทรวงแรงงาน
    Webboard
 
 

 
 
  ย้อนหลัง (รายเดือน)
 
 
  ย้อนหลัง(รายไตรมาส)
 
 
  ย้อนหลัง (รายปี)
 
 
 
ท่านเข้าเยี่ยมชมเป็นลำดับที่
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

 
 
    ข้อมูลงานวิจัย - วิเคราะห์ และอื่นๆ
  หัวข้อเรื่องงานวิจัย
จำนวนผู้ชม
  28. รายงานผลการวิจัยตลาดแรงงานปี 2552 - 2553
2272
  27. ค่าจ้างรายอาชีพปี 2553 (ศึกษาจากฐานข้อมูลการให้บริการจัดหางานในประเทศ
      ของกรมการจัดหางาน)

2378
  26. ภาวะการมีงานทำของผู้สมัครงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
2592
  25. รายงานผลการศึกษาเรื่องความต้องการแรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศ
2699
  24. สรุุปย่อยผลงานการวิจัยตลาดแรงงาน
3365
  23. วุฒิการศึกษากับระยะเวลาการบรรจุงาน
3101
  22. ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอาชีพ 53-57
3484
  21. รายงานผลการวิจัย เรื่อง ภาวะการมีงานทำของผู้ที่ต้องการออกจากงานอันเนื่อง
      มาจากวิกฤตดศรษฐกิจ ปี 2551 - 2552
1083
  20. การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในประชาคมอาเซียน
1499
  19. การรับรู้ข่าวสารของนายจ้างเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาการพิสูจน์สัญชาติและ
      ต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่าวด้าวสัญชาติ พม่า ลาว และกัมพูชา
1025
  18. รายงานผลการศึกษา แนวโน้มความต้องการแรงงานในช่วง ปี 2553-2557
2454
  17. วุฒิการศึกษากับระยะเวลาการบรรจุงาน (26 ม.ค. 2553 ฝ่ายบริหารและพัฒนา
      ข้อมูล)
1050
  16. ความพึงพอใจและความคาดหวังในนโยบายและผลงานของกระทรวงแรงงาน
      (30 ธ.ค. 2552)
984
  15. พฤติกรรมการเลือกใช้สื่อในการหางานทำของผู้มีงานทำ (23 ธ.ค. 2552 ฝ่าย
      บริหารและพัฒนาข้อมูล)
985
  14. สาเหตุที่ผู้สมัครงานไม่ไปทำงานกับนายจ้างที่ติดต่อจ้างงานศึกษาเฉพาะกรณี
      บริษัทในกิจการอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (9 พ.ย. 2552)
2646
  13. คุณสมบัติพื้นฐานของลูกจ้างที่นายจ้างต้องการและคุณลักษณะพื้นฐานของ
      นายจ้างที่ลูกจ้างต้องการในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ (7 ต.ค. 2552)
3003
  12. สาเหตุการลาออกจากงานของผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทน
      กรณีว่างงานช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม - 16 กรกฎาคม 2552 (กันยายน 2552)
1035
  11. ภาวะการมีงานทำของผู้ที่ต้องออกจากงานอันเนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจ
      (24 มิ.ย. 2552)
1342
  10. สาเหตุที่ทำให้ผู้สมัครงานไม่ได้รับการบรรจุงานศึกษาเฉพาะกรณีผู้สมัครงาน
      หมวดอาชีพพื้นฐานจากฐานข้อมูลของกรมการจัดหางานช่วงเดือนตุลาคม 2552
      - กุมภาพันธ์ 2552 (7 พ.ค. 2552 ฝ่ายบริหารและพัฒนาข้อมูล)
1068
  9.  สาเหตุการลาออกจากงานศึกษาเฉพาะกรณีผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนขอรับ
     ประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานช่วงเดือนตุลาคม 2551 - มีนาคม 2552
     (21 เม.ย.2552)

940
  8.  คุณสมบัติของลูกจ้างที่นายจ้างต้องการศึกษาเฉพาะกรณีนายจ้างที่เข้าร่วมงาน
     วันเสาร์บริเวณกระทรวงแรงงาน
952
  7.  ความไม่สอดคล้องของตำแหน่งงานกับผู้สมัครงานศึกษาจากฐานข้อมูลการให้
     บริการในประเทศของกรมการจัดหางาน ในช่วงเดือนตุลาคม 2551- กุมภาพันธ์
     2552 (19 มี.ค. 2552)
990
  6.  การรับรู้ข่าวสารของผู้สมัครงานศึกษาเฉพาะกรณีการจัดงานนัดพบแรงงานวันเสาร์
     บริเวณกระทรวงแรงงาน (17 ก.พ. 2552)
951
  5.  ภาวะการมีงานทำของผู้ถูกเลิกจ้าง ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ถูกเลิกจ้างในพื้นที่ 5 จังหวัด
     ที่มีการเลิกจ้างมากที่สุด (10 ก.พ. 2552 ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงาน)
952
  4.  ประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานปี 2552
1165
  3.  ความต้องการและแนวโน้มในอุตสาหกรรมการผลิต 7 อุตสาหกรรม
1260
  2.  รายงานการสำรวจความต้องการและขาดแคลนแรงงานปี 2549
1100
  1.  รายงานการสำรวจผู้สำเร็จการศึกษาปี 2549 ที่ประสงค์จะทำงาน
1059
 
 
 
 
     หน่วยงานภายนอก
    ธนาคารแห่งประเทศไทย
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
      และสังคมแห่งชาต
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ
  สภาอุตสาหกรรม
  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  กระทรวงศึกษาธิการ
  BOI
  TDRI
   
 
   
 
counter
 
 
 

 
 

 
 
 
 
แบบสอบถาม
 
  1.แบบสอบถามความพึงพอใจต่อวารสาร
   ข่าวสารตลาดแรงงานรายเดือน