ข่าวประชาสัมพันธ์ :1.กรมการจัดหางานประกาศ "การขึ้นทะเบียนหางานสำหรับคนพิการ" โทร. 0-2245-2260 , 0-2245-2287............2. เตือนแรงงานไทยอย่าเสียนงเปลี่ยนชื่อหรือสวมบัตรประชาชนคนอื่นเพื่อหวังเข้าทำงานในใต้หวันอีกครั้ง หลังอยู่ครบ 9 ปี สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกกฏหมายได้ที่หมายเลข โทรสายด่วน 1694
 
 
 
 
  หน้าหลัก
  แนะนำกองวิจัยตลาดแรงงาน
   ข่าวสารตลาดแรงงาน
   ทั่วประเทศ  
   ภาคกลาง  
   ภาคเหนือ  
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
   ภาคตะวันตก  
   ภาคตะวันออก  
   ภาคใต้  
  ข้อมูลพื้นฐานรายจังหวัด
  งานวิจัยและอื่นๆ
  การเซ็ต Internet Proxy
 
 

 
 
     หน่วยงานภายใน
    ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงาน
    กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
    กองส่งเสริมการมีงานทำ
    กองแผนงานและสารสนเทศ
    สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
    สำนักบริหารแรงงานไทยไป
       ต่างประเทศ
    กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน
    ศูนย์ข้อมูลข่าวสารห้องสมุด
    หน่วยงานภายในกระทรวงแรงงาน
    Webboard
 
 

 
 
  ย้อนหลัง (รายเดือน)
 
 
  ย้อนหลัง(รายไตรมาส)
 
 
  ย้อนหลัง (รายปี)
 
 
 
ท่านเข้าเยี่ยมชมเป็นลำดับที่
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

 
 
    ข้อมูลงานวิจัย - วิเคราะห์ และอื่นๆ
  หัวข้อเรื่องงานวิเคราะห์
  9.  สถิติผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน รายเดือน
     ปี 2554
2427
  8.  สถานการณ์กำลังแรงงาน การมีงานทำและการว่างงานและแนวโน้มปี 2554
4038
  7.  สถานการณ์กำลังแรงงาน การมีงานทำและการว่างงานและแนวโน้มปี 2553
3015
  6.  สถานะการณ์ตลาดแรงงานในปัจจุบันและแนวโน้มตลาดแรงงานในอนาคต
3031
  5.  สภาวะตลาดแรงงานและการใช้ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน (LMI)ในการ
     แนะแนวอาชีพ
2676
  4.  วิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกากับแนวโน้มการจ้างงานของไทยในปี พ.ศ. 2552
1174
  3.  ภาวะเศรษฐกิจและการจ้างงานของไทยเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัว
1147
  2.  สรุปความต้องการแรงงานผ่านบริการจัดหางานของรัฐ
1163
  1.  ความไม่สอดคล้องของตำแหน่งงานกับผู้สมัครงาน
1442
 
 
 
 
     หน่วยงานภายนอก
    ธนาคารแห่งประเทศไทย
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
      และสังคมแห่งชาต
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ
  สภาอุตสาหกรรม
  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  กระทรวงศึกษาธิการ
  BOI
  TDRI
   
 
   
 
counter
 
 
 

 
 

 
 
 
 
แบบสอบถาม
 
  1.แบบสอบถามความพึงพอใจต่อวารสาร
   ข่าวสารตลาดแรงงานรายเดือน