ข่าวประชาสัมพันธ์ : 1.กรมการจัดหางานประกาศ "การขึ้นทะเบียนหางานสำหรับคนพิการ" โทร. 0-2245-2260 , 0-2245-2287............2. เตือนแรงงานไทยอย่าเสียนงเปลี่ยนชื่อหรือสวมบัตรประชาชนคนอื่นเพื่อหวังเข้าทำงานในใต้หวันอีกครั้ง หลังอยู่ครบ 9 ปี สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกกฏหมายได้ที่หมายเลข โทรสายด่วน 1694
 
 
 
 
  หน้าหลัก
   ข่าวสารตลาดแรงงาน
   ทั่วประเทศ  
   ภาคกลาง  
   ภาคเหนือ  
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
   ภาคตะวันตก  
   ภาคตะวันออก  
   ภาคใต้  
  ข้อมูลพื้นฐานรายจังหวัด
  การเซ็ต Internet Proxy
 
 

 
 
  สถิติผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนขอรับ
ประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน
รายเดือน ปี 2554
   
  (รายเดือน)
 
 
 
 

 
 
     หน่วยงานภายใน
    กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
    กองส่งเสริมการมีงานทำ
    กองแผนงานและสารสนเทศ
    สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
    สำนักบริหารแรงงานไทยไป
       ต่างประเทศ
    กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน
    ศูนย์ข้อมูลข่าวสารห้องสมุด
    หน่วยงานภายในกระทรวงแรงงาน
 
 

 
 
  ย้อนหลัง (รายเดือน)
 
 
  ย้อนหลัง(รายไตรมาส)
 
 
  ย้อนหลัง (รายปี)
 
 
 
ท่านเข้าเยี่ยมชมเป็นลำดับที่
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
   ข้อมูลงานวิจัย - วิเคราะห์ Update
รูปประกอบ
หัวข้อเรื่อง
ประเภท
 
แบบสำรวจการเข้า - ออกงานและความต้องการแรงงาน อื่นๆ  
แบบรายงานการสำรวจข้อมูลแรงงานที่มีทักษะพิเศษ อื่นๆ  
แนวโน้มสถานการณ์กำลังแรงงาน การมีงานทำและการว่างงาน
ปี 2555
งานวิเคราะห  
รายงานผลการวิจัย เรื่อง ภาวะการมีงานทำภายหลังการสิ้นสุด
การใช้สิทธิ์ของผู้ประกันตนกรณีว่างงาน


งานวิจัย  
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน เดือน กุมภาพันธ์ 2555 วารสาร  
สถานการณ์การว่างงานการเลิกจ้างและ ความต้องการ
แรงงาน เดือน มีนาคม 2555

วารสาร  
สถานการณ์ตลาดแรงงาน ไตรมาส 2 2554 วารสาร  


สถานการณ์ตลาดแรงงาน เดือน ธันวาคม 2554
(สำหรับผู้บริหาร)

วารสาร  
รายงานผลการวิจัยตลาดแรงงานปี 2552 - 2553 งานวิจัย  
สถิติผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณี
ว่างงาน รายเดือน ปี 2554
งานวิเคราะห  
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกคนหางาน
เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ
"ความร่วมมือ ไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน"
อื่นๆ  
ค่าจ้างรายอาชีพปี 2553 (ศึกษาจากฐานข้อมูลการให้บริการ
จัดหางานในประเทศของกรมการจัดหางาน)


งานวิจัย  
งานมหกรรมนิทรรศการโลกอาชีพและแนวโน้มและแนะแนว
การศึกษา ณ ม.พายัพ จ.เชียงใหม
อื่นๆ  
ภาวะการมีงานทำของผู้สมัครงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ งานวิจัย  
แนวโน้มสถานการณ์กำลังแรงงาน การมีงานทำและการว่างงาน
ปี 2554
งานวิเคราะห  
สรุปย่อยผลงานการวิจัยตลาดแรงงาน งานวิจัย  
วุฒิการศึกษากับระยะเวลาการบรรจุงาน งานวิจัย  
รายงานผลการศึกษาเรื่อง ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอาชีพ
พ.ศ. 2553-2557
งานวิจัย  
เผยแพร่บทสัมภาษณ์สถานประกอบการที่ไม่มีปัญหาการ
การขาดแคลนแรงงาน
ข่าวสาร  
รายงานผลการศึกษาเรื่องความต้องการแรงงานไทยที่ไป
ทำงานต่างประเทศ
งานวิจัย  
สรุปผลการดำเนินงานตามโครงข่ายข้อมูลข่าวสารตลาด
แรงงานสู่ตำบล หมู่บ้าน ของคณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของ ประชาชนในการดำเนินงานของกรมการจัดหางาน ประจำปี 2553

การมีส่วนร่วม
ภาคประชาชน
 
       
     ข้อมูลงานวิจัย - วิเคราะห์ ที่น่าสนใจ
สาเหตุที่ผู้สมัครงานไม่ไปทำงานกับนายจ้างที่ติดต่อจ้างงาน
ศึกษาเฉพาะกรณีบริษัทในกิจการอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์ (9พ.ย.2552)
งานวิจัย  
คุณสมบัติพื้นฐานของลูกจ้างที่นายจ้างต้องการและ
คุณลักษณะพื้นฐานของนายจ้างที่ลูกจ้างต้องการในภาค
อุตสาหกรรม และ ภาคบริการ (7 ต.ค. 2552)
งานวิจัย  
       
 
 
 

 
 
    ข้อมูลงานวิจัย - วิเคราะห์ และอื่นๆ
  หัวข้อเรื่องงานวิจัย
จำนวนผู้ชม
  29. รายงานผลการวิจัย เรื่อง ภาวะการมีงานทำภายหลังการสิ้นสุดการใช้สิทธิ์
      ของผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
1770
  28. รายงานผลการวิจัยตลาดแรงงานปี 2552 - 2553
2452
  27. ค่าจ้างรายอาชีพปี 2553 (ศึกษาจากฐานข้อมูลการให้บริการจัดหางานในประเทศ
      ของกรมการจัดหางาน)
2592
  26. ภาวะการมีงานทำของผู้สมัครงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
2796
  25. รายงานผลการศึกษาเรื่องความต้องการแรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศ
2929
  24. สรุปย่อยผลงานการวิจัยตลาดแรงงาน
3606
   
  หัวข้อเรื่องงานวิเคราะห์
  10.แนวโน้มสถานการณ์กำลังแรงงาน การมีงานทำและการว่างงานและแนวโน้มปี 2555
2627
  9.  สถิติผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน รายเดือน
     ปี 2554
2440
  8.  แนวโน้มสถานการณ์กำลังแรงงาน การมีงานทำและการว่างงานและแนวโน้มปี 2554
4048
  7.  แนวโน้มสถานการณ์กำลังแรงงาน การมีงานทำและการว่างงานและแนวโน้มปี 2553
3023
  6.  สถานะการณ์ตลาดแรงงานในปัจจุบันและแนวโน้มตลาดแรงงานในอนาคต
3042
  5.  สภาวะตลาดแรงงานและการใช้ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน (LMI)ในการ
     แนะแนวอาชีพ
2684
   
อ่านต่อ
  คู่มือ
  7.  แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นเกี่ยวคำนิยามผู้มีทักษะพิเศษ
1685
  6.  คู่มือ+โปรแกรมระบบทหารกองประจำการ Offline
2342
  5.  คู่มือการเข้าสู่ระบบข้อมูลผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาตามโครงการทะเบียนกำลังแรงงาน 
2480
  4.  ขั้นตอนการตั้งค่าเพื่อพิมพ์รายงานระบบนักเรียน/นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา       และระบบทหารกองประจำการ
2549
  3.  การตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลนักเรียน/นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา
2633
  2.  การปรับปรุงข่าวสารตลาดแรงงานภาคกลาง ฉบับรายเดือน
2557
   
อ่านต่อ
  หนังสือ
  9. หนังสือข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา และประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน ปี 2555
1742
  8. หนังสือผู้สำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2554 ที่ประสงค์จะทำงาน
2492
  7. หนังสือข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา และประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน ปี 2554
3322
  6.  หนังสือผู้สำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2553 ที่ประสงค์จะทำงาน
3073
  5.  หนังสือข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา และประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน ปี 2553
3115
  4.  หนังสือผู้สำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2552 ที่ประสงค์จะทำงาน
3072
  3.  หนังสือข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา และประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน ปี 2552
3481
   
อ่านต่อ
  การมีส่วนร่วมภาคประชาชน
  3.  สรุปผลการดำเนินการตามโครงข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานสู่ตำบล หมู่บ้าน
     ของคณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของ
     กรมการจัดหางานประจำปี 2553
3195
  2.  การปรับปรุงวารสารข่าวสารตลาดแรงงาน ของกรมการจัดหางาน
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
(ตัวชี้วัดที่ 5)
3342
  1.  สรุปการรับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชน (ตัวชี้วัดที่ 22)
3284
  KM การจัดการความรู้
  2.  การวิจัยเชิงสำรวจ และ ตัวอย่างการวิจัยเชิงสำรวจ  
3765
  1.   KM การจัดการความรู้ด้านวิเคราะห์
3584
   
 
 
 
 
     หน่วยงานภายนอก
    ธนาคารแห่งประเทศไทย
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
      และสังคมแห่งชาต
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ
  สภาอุตสาหกรรม
  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  กระทรวงศึกษาธิการ
  BOI
  TDRI
 
   
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
วีดีโอคลิป
 
     
  1.การกำหนดหัวข้อวิจัย  
  2. การกำหนดวิธีวิจัย  
  3. การสร้างเครื่องมือวิจัย  
  4. การรวบรวมข้อมูล/บันทึกบันทึกและ
    การประมวลผล
 
  5. การวิเคราะห์และการนำเสนอผลวิจัยเพื่อ
    ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
 
 
 
 
แบบสอบถาม
 
     
  1.แบบสอบถามความพึงพอใจต่อวารสาร
   ข่าวสารตลาดแรงงานรายเดือน
 
  2. แบบสำรวจความต้องการแรงงานใน
    สถานประกอบการ ปี 2555